Prace Geograficzne, z. 106

Redaktor: Domański B.
Rok wydania: 2000
Język publikacji: angielski

ISSN 1644-3586

Cena egzemplarza: 12.60 PLN (w tym 5% VAT)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Wszelkich informacji dotyczących zamówień udziela Sekretariat IGiGP UJ:
tel. +48/12/ 664-52-50
e-mail: sekretariat@geo.uj.edu.pl

Publikacje wysyłane są jedynie pod dokonaniu z góry wpłaty na konto:
PEKAO S.A. o/Kraków 34 1240 4722 1111 0000 4860 3050

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT prosimy o podanie odpowiednich danych (nazwę płatnika, adres oraz nr NIP) w polu "uwagi".

Tytuł: Zeszyt: Redaktorzy:
Rok: Język publikacji: Cena jednostkowa:
Imię: Nazwisko:
Email: Tel:
Ulica: Kod pocztowy:
Miasto: Kraj:
Liczba egzemplarzy: Do wartości egzemplarza doliczany jest koszt przesyłki - 7,5 PLN.

Przy zamówieniach powyżej 1 egzemplarza koszty przesyłki należy uzgodnić indywidualnie.

Uwagi:
Spis treści:
Globalisation: regional and rural development in Eastern Europe
Autor: David Turnock
Strony: 7-34
Summary - read more..
: It is now generally recognised that despite the reality of a global world, local variations persist. Indeed, individual communities appear to respond to the inevitability of a global competition by highlighting their distinct social-cultural and economic characteristics and by safeguarding traditional political behaviour and Ťways of getting things doneť. This approach is adopted to interpret the East European transition which exhibits a general tendency towards pluralism, privatisation, foreign investment and EU membership; while retaining many distinctive local characteristics with the ŤBalkan Problemť as perhaps the clearest example. The paper examines the trends in East European politics over the past decade before dealing with progress in regional and rural development. This is seen as a crucial facet of the transition, given the inevitability of larger and more highly mechanised farms and reduced labour demands. Yet while regional and rural planning is clearly essential - and is now part of the discourse which candidate countries must pursue in their dealings with Bruxelles - there are no model solutions. The paper offers a number of perspectives and approaches which will have to be evaluated at the grass-roots by each civil society as part of the ongoing dialogue between the global and the local.
The spatial image of crime in the Cracow press
Autor: Robert Guzik
Strony: 197-216
Abstrakt - czytaj wiecej...
W kształtowaniu wyobrażeń ludzi o rozmieszczeniu przestępczości kluczową rolę odgrywa prasa. Obraz przestępczości w prasie nie zawsze jest zgodny z rzeczywistością. Artykuł pokazuje to na przykładzie doniesień o przestępczości, zamieszczonych w dwóch krakowskich dziennikach. Niezgodne z rzeczywistością okazały się struktura przestępczości oraz jej rozmieszczenie w mieście. Dzielnicą o szczególnie złej sławie okazała się Nowa Huta. Dużą zgodność zaobserwowano między poglądami ludzi o przestępczości w Krakowie a jej obrazem w prasie z wyjątkiem opinii o własnej dzielnicy, która zawsze postrzegana była lepiej, niż ją oceniali mieszkańcy innych dzielnic.
The impact of spatial and social qualities on the reproduction of local economic success: the case of the path dependent development of Gliwice
Autor: Bolesław Domański
Strony: 35-54
Summary - read more..
The author discusses the reproduction of the localized economic success and its interdependencies with local social and spatial characteristics, using the example of Gliwice in the old industrial region of Upper Silesia. The development of the town over the last 200 years did not rely on the cumulative growth of previously dominant functions, but rather on a succession of dynamic new activities: the steel industry, corporate headquarters, research and higher education. It is shown that the rise of new functions was underlain by the local social qualities and spatial properties, as formed in earlier periods. These properties also facilitate substantial new manufacturing investment at present, including a GM factory, and the recent growth of specialist producer and consumer services in Gliwice in the 1990s.
The Image of Upper Silesia in Geography Textbooks 1921-1998
Autor: Krzysztof Gwosdz
Strony: 55-72
Summary - read more..
The author discusses ways in which this region of traditional industry has been depicted in textbooks prepared for use in the education system and argues that while the image is generally homogenous and stereotypical, there are differences in particular historical periods. While textbooks of the inter-war period showed the 'difference' of Upper Silesia, the socialist ones stressed its 'importance', currently the deterioration of the area is the dominant theme. The main factors shaping the contents of the textbooks have been the political regime, contemporary educational theories and the phenomenon of stereotype inertia.
Tourism as a factor in the transformation the natural environment: research state
Autor: Mirosław Mika
Strony: 73-98
Abstrakt - czytaj wiecej...
Gwałtowny rozwój turystyki na świecie prowadzi do licznych przekształceń w obrębie środowiska przyrodniczego. Negatywne skutki turystyki najbardziej odczuwalne są w rozwiniętych regionach turystycznych. Alternatywne formy turystyki nie są w stanie zastąpić zorganizowanej, masowej turystyki, mogą jedynie stanowić jej uzupełnienie.
Development and conditions of entrepreneurship in the use of renewable sources of energy in Poland
Autor: Lidia Luchter
Strony: 99-118
Abstrakt - czytaj wiecej...
Autorka charakteryzuje problemy rozwoju małych elektrowni sieciowych - wodnych, biogazowych i wiatrowych w Polsce. Dynamika tego procesu kształtowana jest przez wielorakie czynniki i uwarunkowania natury środowiskowej, społeczno-ekonomicznej, technologicznej, kulturowej i legislacyjnej. Mają one wpływ na dysproporcje regionalne w rozwoju przedsiębiorczości w zakresie małych elektrowni.
Selected issues of housing, infrastructure and land use in the Raba River catchment basin
Autor: Maria Soja, Andrzej Zborowski
Strony: 119-140
Abstrakt - czytaj wiecej...
W opracowaniu przedstawiono stan zagospodarowania przestrzennego zlewni Raby w połowie lat dziewięćdziesiątych. Uwzględniono przy tym wybrane dziedziny tego zagospodarowania, a mianowicie: poziom rozwoju zasobów mieszkaniowych, stan funkcjonowania infrastruktury technicznej oraz strukturę pozarolniczego użytkowania ziemi.
Archaeological monuments as tourist destinations. The case of Cracow and its environs
Autor: Robert Faracik
Strony: 141-150
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zabytków archeologicznych w turystyce na przykładzie Krakowa i okolic. Zwrócono szczególną uwagę na rolę, jaką mogą pełnić tego typu obiekty w życiu współczesnego człowieka, jako potencjalnego turysty. Wytypowano 39 najatrakcyjniejszych zabytków z obszaru byłego województwa krakowskiego, wśród których znalazły się m.in. grodziska oraz relikty innych założeń obronnych, jaskinie, cmentarzyska kurhanowe, kopce ziemne oraz romańskie obiekty sakralne.
Selected issues of the spatial mobility of the population of Sandomierz and Tarnobrzeg
Autor: Anna Warych-Juras, Arkadiusz Kołoś
Strony: 151-168
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule podjęto próbę porównania niektórych aspektów migracji mieszkańców dwóch miast. W latach siedemdziesiątych Tarnobrzeg charakteryzował się, w odróżnieniu od Sandomierza, wysokim, dodatnim saldem migracji. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły spadek wielkości zarówno napływów jak i odpływów dla obu miast, ale szczególnie niekorzystny w przypadku Tarnobrzega, w którym zaznaczył się ubytek migracyjny. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest fakt, iż mieszkańcy Tarnobrzega znacznie chętniej niż mieszkańcy Sandomierza pragną opuścić swoje miasto. Różnice dotyczą także hipotetycznych kierunków oraz przyczyn emigracji.
The development of Stalowa Wola: the case of spatial evolution of the Polish industrial town
Autor: Sławomir Kuliś
Strony: 169-196
Abstrakt - czytaj wiecej...
Artykuł stanowi rekonstrukcję rozwoju urbanistyczngo i ewolucji funkcjonalno-przestrzennej struktury Stalowej Woli - jednego z największych miast monozakładowych w Polsce. Analizowany okres obejmuje przedwojenne lata budowy miasta oraz proces jego powojennego rozwoju. Autor zwraca uwagę na relacje miasto - przemysł i wynikające stąd uwarunkowania rozwoju ośrodka, określa również cechy charakteryzujące ten proces w minionym okresie gospodarki planowej oraz w warunkach gospodarki wolnorynkowej.