Prace Geograficzne, z. 117

Redaktor: Ptaszycka-Jackowska D.
Rok wydania: 2007
Język publikacji: polski

ISSN 1644-3586

Nakład wyczerpany.

Publikacje wysyłane są jedynie pod dokonaniu z góry wpłaty na konto:
PEKAO S.A. o/Kraków 34 1240 4722 1111 0000 4860 3050

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT prosimy o podanie odpowiednich danych (nazwę płatnika, adres oraz nr NIP) w polu "uwagi".

Tytuł: Zeszyt: Redaktorzy:
Rok: Język publikacji: Cena jednostkowa:
Imię: Nazwisko:
Email: Tel:
Ulica: Kod pocztowy:
Miasto: Kraj:
Liczba egzemplarzy: Do wartości egzemplarza doliczany jest koszt przesyłki - 7,5 PLN.

Przy zamówieniach powyżej 1 egzemplarza koszty przesyłki należy uzgodnić indywidualnie.

Uwagi:
Spis treści:
Turystyka w otoczeniu zbiorników zaporowych na Dunajcu
Autor: Barbara Bielak
Strony: 13-28
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule przedstawiono historię powstania, położenie, funkcje i zagrożenia zespołów zbiorników wodnych Rożnów-Czchów i Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne oraz walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny w ich otoczeniu.
Samorządy lokalne a rozwój turystyki w gminach strefy podmiejskiej Krakowa
Autor: Robert Faracik
Strony: 29-42
Summary - read more..
The suburban zones' major function is to satisfy needs of the residents of big cities in regard to tourism and leisure time. First of all, within the suburban zones, everyday and weekly leisure activities are organized, thus, the overnight accommodation potential is limited. The spatial scope of the study comprises 38 gminas located within an about 30 kilometres radius around Kraków. Regions in the vicinity of Kraków are geographically diverse, and this fact results in their tourist attractiveness. With regard to their nature, gminas, which are particularly outstanding, are in the Beskidy Mountains and in the Krakowsko-Częstochowska Upland. The cultural attractiveness of those gminas is of importance, too. There are numerous historic monuments representing all architectural periods and styles; two sites are entered into the UNESCO World Heritage: The Historical Salt Mine in Wieliczka and the Complex of Monasteries in Kalwara Zebrzydowska. Presently, regional governments, especially the gminas' governments are all-important when deciding about the potentials and directions of tourism development. Their decisive influence is expressed in the form of special objectives and targets connected with the development of tourism; the targets and objectives are included, among other things, in the strategies of development of individual gminas. Within the study area, there are only four gminas, which, so far, have not elaborated any strategy of their development. As for 24 gminas, the tourism- and leisure-related issues have been incorporated into the missions of those gminas, and the development of tourism is deemed one of the strategic targets. The scope of tourism comprises the following key targets: developing accommodation facilities and networks of walking paths and bike tracks; developing open air sites for recreation; promotion; tourism information. Co-operation among individual gmianas is another aspect of the activities run by local governments. A good example of the co-operation between gminas is the Union of Jurassic Gminas (Związek Gmin Jurajskich) embracing 10 gminas, lying in the zone under the study, from among all the gminas – members of the Union. The Małopolska Tourist Organization (Małopolska Organizacja Turystyczna) has also set the co-operation among representatives of local governments and regional entities running economic activities within the tourist sector to be its objective. Local tourist organizations are established, for example „The forgotten Paradise – a tourist horseshoe" embracing the gminas belonging to the Myślenice powiat.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Zaspokajanie potrzeb w zakresie turystyki i wypoczynku mieszkańców dużych miast należy do podstawowych funkcji pełnionych przez strefy podmiejskie.Badaniami objęto 38 gmin leżących w promieniu 30 km od Krakowa. Samorządy terytorialne, szczególnie na szczeblu gminnym, mają obecnie istotny wpływ na możliwości i kierunki rozwoju turystyki. Wyrazem tego są przyjęte przez nie określone cele i zadania związane z rozwojem turystyki, a zawarte m.in. w strategiach rozwoju poszczególnych gmin. W przypadku 24 gmin kwestie turystyki i wypoczynku ujęte zostały w misji gminy, a rozwój turystyki traktowany jest jako jeden z celów strategicznych. Innym aspektem działalności samorządów w tym zakresie jest współpraca międzygminna.
Atrakcyjność turystyczna zamków w województwie małopolskim
Autor: Mariusz Gotfryd
Strony: 43-52
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące atrakcyjności turystycznej małopolskich zamków oraz zasygnalizowano problemy w ich turystycznym zagospodarowaniu. Dokonano próby klasyfikacji zamków według pierwotnej i aktualnej własności. W celu określenia charakteru zagospodarowania turystycznego sporządzono ranking zamków, biorąc pod uwagę cztery główne elementy zagospodarowania turystycznego, tj. bazę noclegową, gastronomiczną, komunikacyjną i uzupełniającą. W opracowaniu przedstawiono także wielkość ruchu turystycznego na wybranych zamkach województwa małopolskiego.
Turystyka w parkach narodowych USA (Park Narodowy Yosemite) i Polski (Tatrzański Park Narodowy)
Autor: Izabela Kawecka
Strony: 53-62
Abstrakt - czytaj wiecej...
Celem artykułu jest porównanie natężenia oraz zagęszczenia ruchu turystycznego w parkach narodowych Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Omówiono system ochrony przyrody w USA i w Polsce. Szczegółowego porównania dokonano na przykładach Parku Narodowego Yosemite i Tatrzańskiego Parku Narodowego - przedstawiono tu przestrzeń turystyczną, zagospodarowanie oraz ruch turystyczny. Otrzymane wyniki wskazują, że bezwzględna wielkość ruchu turystycznego w parkach narodowych jest ponad 6-krotnie wyższa w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce, ale w polskich parkach narodowych zagęszczenie ruchu turystycznego, a tym samym presja na przestrzeń parków, jest 11-krotnie wyższa niż w USA.
Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce - przykład Szczyrku
Autor: Mirosław Mika, Kinga Krzesiwo, Piotr Krzesiwo
Strony: 63-78
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule przedstawiono stan rozwoju oraz użytkowania infrastruktury narciarskiej w Szczyrku w sezonie zimowym 2005/06, dokonano oceny funkcjonowania systemu turystycznego w mieście na podstawie opinii turystów, a także wskazano wybrane problemy funkcjonalno-przestrzenne i organizacyjne, ograniczające prawidłowy rozwój tej stacji narciarskiej.
Historia rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej do 1989 roku
Autor: Robert Pawlusiński
Strony: 79-98
Abstrakt - czytaj wiecej...
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska należy do grona najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym regionów Polski, o długich tradycjach w zakresie obsługi turystów. Artykuł przedstawia rozwój turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej od jej początków, tj. od XVIII w. do 1989 r., czyli do momentu przemian ustrojowych. Analizie poddane zostały zarówno zmiany w zakresie zagospodarowania turystycznego, jak i wielkości ruchu turystycznego i jego form.
Gospodarowanie przestrzenią turystyczną w Polskich Karpatach
Autor: Danuta Ptaszycka-Jackowska
Strony: 99-112
Abstrakt - czytaj wiecej...
w oparciu o pojęcia przestrzeni turystycznej - rzeczywistej i potencjalnej - przedstawiono przestrzeń turystyczną w Polskich Karpatach oraz celowość rozpatrywania jej w zakresie poszerzonym o sąsiednie obszary karpackie, słowackie i ukraińskie. Zwrócono uwagę na miejsce turystyki w hierarchii funkcji Polskich Karpat oraz na główne problemy gospodarowania przestrzenią turystyczną w tym regionie.
Najważniejsze ośrodki ruchu turystycznego w Czarnohorze w dwudziestoleciu międzywojennym
Autor: Łukasz Quirini-Popławski
Strony: 113-124
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące ruchu turystycznego po polskiej stronie Czarnohory w latach 1921-1939, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości podgórskich. Jest to próba znalezienia odpowiedzi na pytania o główne przyczyny, skalę, charakter i rozkład ruchu turystycznego w okresie wielkich osiągnięć w dziedzinie turystyki górskiej, powstającego równolegle z rozwojem uzdrowisk i letnisk leżących u stóp Czarnohory - głównie Worochty, Żabiego.
Formy turystyki w Krakowie - stan i perspektywy rozwoju
Autor: Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Anna Wilkońska
Strony: 125-140
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule przedstawiono formy turystyki mające obecnie największe znaczenie dla Krakowa. Zostały one scharakteryzowane pod względem zachowań turystycznych oraz cech osób deklarujących uprawianie danej formy turystyki. W tym celu wykorzystano badania ankietowe Małopolskiej Organizacji Turystycznej przeprowadzone w 2005 r. Autorki dążą także do uzyskania odpowiedzi na pytanie, jakie są perspektywy rozwoju dla istniejących i nowych form turystyki.
Turystyczna baza noclegowa w Bieszczadach Wysokich
Autor: Krzysztof Szpara
Strony: 141-152
Abstrakt - czytaj wiecej...
W opracowaniu przedstawiono i porównano stan bazy noclegowej Bieszczadów Wysokich w 1985 r. i 2000 r., a także wybrane zagadnienia z 2002 r. Zwrócono uwagę na liczbę obiektów i miejsc noclegowych (w tym sezonowych) w bieszczadzkich gminach. Zaprezentowano stopień koncentracji i wykorzystania bazy noclegowej. Podkreślono udział wiejskiej bazy noclegowej - w tym gospodarstw agroturystycznych. Zwrócono uwagę na problemy z uzyskaniem wiarygodnych danych statystycznych po 2003 r.
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki na obszarach chronionych . (na przykładzie gminy Cisna w Bieszczadach)
Autor: Katarzyna Śliwa
Strony: 153-164
Abstrakt - czytaj wiecej...
Na bazie społeczno-ekonomicznej charakterystyki opisano uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Cisna, leążącej w granicach przyrodniczych obszarów chronionych. Ponadto przedstawiono identyfikację walorów i zagospodarowania turystycznego gminy Cisna oraz analizę kierunków dostosowania przestrzeni lokalnej do pełnienia funkcji turystycznej. Druga część artykułu dotyczy programów finansowania zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach ochrony przyrody w gminie i projektów realizowanych w celu polepszenia jakości terytorium. Scharakteryzowano także współpracę oraz partnerstwo podmiotów odpowiedzialnych za ochronę przyrody i rozwój turystyki w ujęciu lokalnym.
Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym
Autor: Andrzej Śmiały
Strony: 165-180
Abstrakt - czytaj wiecej...
Mimo, że warunki środowiska naturalnego sprzyjają uprawianiu w Parku turystyki pieszej, narciarstwa, kolarstwa, kajakarstwa, wspinaczki, turystyki jaskiniowej, paralotniarstwa, turystyki konnej i survivalu, szereg barier o charakterze antropogenicznym wpływa hamująco na rozwój niektórych form. Dokonano tu oceny przydatności czynników przyrodniczych i kulturowych dla turystyki aktywnej, a także zaproponowano kilka sposobów zwiększenia atrakcyjności Parku.
Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych
Autor: Bernadetta Zawilińska
Strony: 181-194
Abstrakt - czytaj wiecej...
Na terenie Karpat Polskich istnieje obecnie 13 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni 454 499 ha, które obejmują tereny 88 gmin. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze i kulturowe oraz stosunkowo łagodny reżim ochronny są obszarami szczególnie predysponowanymi do rozwoju turystyki. Jednocześnie w ich granicach wyjątkowo rygorystycznie powinny być przestrzegane zasady zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój turystyki nie jest możliwy bez zaangażowania władz lokalnych oraz współpracy samorządów z dyrekcjami parków krajobrazowych, a także między samorządami sąsiednich gmin.
Dziedzictwo religijne jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie województwa małopolskiego
Autor: Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan
Strony: 197-214
Abstrakt - czytaj wiecej...
Przedmiotem rozważań jest dziedzictwo religijne województwa małopolskiego w aspekcie rozwoju turystyki oraz możliwości jego wykorzystania dla potrzeb turystyki. Szczególną uwagę zwrócono na elementy najbardziej atrakcyjne dla turystyki religijnej i kulturowej. Zaprezentowano następujące aspekty dziedzictwa religijnego Krakowa i województwa małopolskiego: ośrodki pielgrzymkowe, drewnianą architekturę sakralną oraz obiekty sakralne związane ze społecznością żydowską. Słowa kluczowe:: dziedzictwo religijne, sanktuaria, architektura sakralna, Kraków, ośrodki chasydzkie, województwo małopolskie.
Pielgrzymowanie i turystyka religijna do sanktuariów Krzyża Świętego w Polsce
Autor: Franciszek Mróz
Strony: 215-236
Abstrakt - czytaj wiecej...
W opracowaniu przedstawiono formy i wielkość ruchu pielgrzymkowego i turystycznego do sanktuariów Krzyża Świętego w Polsce. Dokonano także analizy zasięgu przestrzennego oddziaływania poszczególnych sanktuariów oraz rozkładu ruchu turystycznego i pielgrzymkowego w ciągu roku.
Pielgrzymki zagraniczne szansą dla rozwoju polskich ośrodków kultu religijnego
Autor: Antoni Jackowski
Strony: 239-258
Abstrakt - czytaj wiecej...
Główne ośrodki pielgrzymkowe na świecie. Podstawowe pojęcia. Turystyka religijna. Wpływ pielgrzymek na rozwój funkcji społeczno-ekonomicznej ośrodków kultu. Polska jako kraj o rozwiniętej funkcji pielgrzymkowej. Przyjazdy pielgrzymkowe obcokrajowców. Perspektywy rozwoju pielgrzymek zagranicznych do Polski.
Zagraniczne związki partnerskie polskich samorządów miast, powiatów i województw
Autor: Joanna Szewczyk
Strony: 259-274
Abstrakt - czytaj wiecej...
Artykuł zawiera analizę ruchu związków bliźniaczych, jakie powstają pomiędzy polskimi samorządami terytorialnymi a odpowiadającymi im jednostkami w Europie i na świecie. Poddano ocenie skalę, zasięg przestrzenny oraz dziedziny życia, które zostały objęte współpracą.
Internet w polskiej turystyce
Autor: Elżbieta Pitrus
Strony: 277-288
Abstrakt - czytaj wiecej...
Turystyka jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków elektronicznych na świecie. W Polsce wdrażanie systemów teleinformatycznych spotyka się z dużym zainteresowaniem zarówno branży turystycznej, jak i całego społeczeństwa, czego dowodem jest stale rosnący udział indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników Internetu. Artykuł prezentuje zagadnienia społeczeństwa informatycznego, turystyki wirtualnej oraz procesów e-business i e-commerce w polskim sektorze turystycznym w okresie 1993-2004.
Problematyka prac magisterskich z zakresu geografii turyzmu w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Autor: Włodzimierz Kurek
Strony: 289-299
Abstrakt - czytaj wiecej...
Autor omawia problematykę prac magisterskich wykonanych w ostatnich latach w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Najczęściej podejmowane są tematy dotyczące zagadnień turystycznych w jednostkach administracyjnych i fizyczno-geograficznych, zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz jego form, a także turystyki na obszarach chronionych, wiejskich i w uzdrowiskach. Od niedawna pojawiają się też tematy ukazujące przekształcenia w sferze turystyki związane z przemianami ustrojowymi kraju.