Prace Geograficzne, z. 129

Redaktor: Zborowski A.
Rok wydania: 2012
Język publikacji: polski

ISSN 1644-3586

Cena egzemplarza: 18,00 PLN (w tym 5% VAT)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Wszelkich informacji dotyczących zamówień udziela Sekretariat IGiGP UJ:
tel. +48/12/ 664-52-50
e-mail: sekretariat@geo.uj.edu.pl

Publikacje wysyłane są jedynie pod dokonaniu z góry wpłaty na konto:
PEKAO S.A. o/Kraków 34 1240 4722 1111 0000 4860 3050

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT prosimy o podanie odpowiednich danych (nazwę płatnika, adres oraz nr NIP) w polu "uwagi".

Tytuł: Zeszyt: Redaktorzy:
Rok: Język publikacji: Cena jednostkowa:
Imię: Nazwisko:
Email: Tel:
Ulica: Kod pocztowy:
Miasto: Kraj:
Liczba egzemplarzy: Do wartości egzemplarza doliczany jest koszt przesyłki - 7,5 PLN.

Przy zamówieniach powyżej 1 egzemplarza koszty przesyłki należy uzgodnić indywidualnie.

Uwagi:
Spis treści:
Przestrzenne rozmieszczenie poakcesyjnych imigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii wraz z analizą skali imigracji z Polski
Autor: Jadwiga Gałka
Strony: 7-22
Summary - read more..
The post-EU-entry emigration of Poles was one of the most important events in Polish history. In addition to traditional patterns of international mobility, a completely new direction for Polish emigrants became Ireland and the UK. Post-EU-entry emigration from Central and Eastern Europe (mainly from Poland) was one of the main factors shaping the image and ethnic structure of contemporary Great Britain. Not surprisingly, it has been recognized as one of the most important events in the migration history of Great Britain. The purpose of this paper is to examine the scale of Polish immigration to the UK in light of British statistical sources. The paper attempts to show not only a change in migrant flow, but also provides the demographic and social characteristics of this group of people and its spatial distribution. In addition, the paper describes the principal UK sources of information on the scale of post-EU-entry migration.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Poakcesyjne migracje Polaków były jednym z ważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Po 2004 roku Polacy masowo ruszyli na Zachód, wraz z otwarciem tam dla nich rynków pracy. Obok tradycyjnych kierunków zagranicznych wyjazdów Polaków pojawiły się zupełnie nowe – Irlandia i Wielka Brytania. Poakcesyjne migracje z krajów Europy Środkowo- -Wschodniej (głównie z Polski) były jednym z zasadniczych czynników kształtujących obraz i strukturę etniczną ludności Wielkiej Brytanii. Nic więc dziwnego, że zostały uznane za jedno z ważniejszych wydarzeń w migracyjnej historii tego kraju. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie skali imigracji z Polski do Wielkiej Brytanii w świetle brytyjskich źródeł statystycznych. W pracy starano się ukazać nie tylko zmianę napływu Polaków, ale również określić cechy demograficzno-społeczne tej grupy i jej przestrzenne rozmieszczenie. W pracy opisano główne brytyjskie źródła informacji dotyczące skali poakcesyjnych migracji.
Zmiany liczby i poziomu segregacji obcokrajowców w Bremie oraz uwarunkowania ich rozmieszczenia przestrzennego
Autorzy: Mirosław Wójtowicz, Natalia Figórska
Strony: 23-41
Summary - read more..
The aim of this study is to determine changes in the size and structure of the main ethnic groups of foreigners living in Bremen and to calculate the changes in the level of segregation within these groups, as well as in relation to the total population of this city and the German population in the years 1979–2010. For detailed research the four largest groups of foreigners were selected: Turks, Poles, citizens of the "old EU" (EU 15) and citizens of the countries constituting the former Yugoslavia. Index of segregation (IS) indicates a relatively low level of spatial segregation of foreigners in Bremen and in the years 1979–2009 its values decreased only slightly. Only in the case of Poles and the former Yugoslavs considerable declines were recorded. The highest level of segregation was observed in the case of the Turks. This minority, in comparison to other groups of foreigners, also shows the greatest tendency to isolate, which is confirmed by high values of index of dissimilarity (ID). Immigrants from Turkey, Poland and the former Yugoslavia usually concentrate in areas with lower rents and multi-family buildings located in areas filled with post-war housing blocks outside the city center. Foreigners from the EU 15 countries tend to choose midtown neighborhoods characterized by higher rental prices. Furthermore, their level of income allows them to make housing decisions less dependent on the rent costs and may take into account other factors that ensure better living conditions.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Celem pracy jest określenie zmiany wielkości, struktury narodowościowej oraz poziomu segregacji głównych grup cudzoziemców mieszkających w Bremie w latach 1979–2010. Dokonano również porównania obszarów koncentracji obcokrajowców pod kątem charakteru ich zagospodarowania przestrzennego i cen wynajmu mieszkań, próbując ustalić wpływ tych uwarunkowań na rozmieszczenie badanych grup cudzoziemców. Stwierdzono ustabilizowanie się w ostatnich latach liczby obcokrajowców przebywających w Bremie, przy jednoczesnym pogłębiającym się ich zróżnicowaniu narodowościowym. Zmalał także poziom segregacji cudzoziemców, zarówno w stosunku do ogółu ludności, jak i między poszczególnymi ich grupami. Badania te wykazały również, iż koncentracja przestrzenna obcokrajowców jest uwarunkowana głównie kosztami wynajmu mieszkań oraz typem zabudowy. Ogólnie preferują oni obszary o cenach wynajmu niższych od średniej, czyli najczęściej dzielnice o zabudowie wielorodzinnej, z udziałem terenów przemysłowo-usługowych.
Zróżnicowanie etniczne a warunki życia ludności w Ciudad De México (Distrito Federal)
Autor: Anna Winiarczyk-Raźniak
Strony: 43-61
Summary - read more..
In Mexico, ethnicity is defined based on the language used by a given individual. The indigenous population of Mexico numbers over six million, which is 6.5% of the country's overall population. The 2005 Mexico Population Census reveals 70 different languages used in the country. The capital city of Mexico – Ciudad de México (Distrito Federal), is a special case with a small percentage of indigenous peoples (1.5%) but a very large variety of languages. The same is true of the adjacent State of México. The paper covers the spatial distribution of ethnic groups across Mexico City as well as selected social characteristics. This includes the age structure and the level of illiteracy for the Indian population and the Spanish-speaking population as well as the Human Development Index. The paper also analyzes the standard of living of both studied populations. The standard of living was measured in terms of infrastructure and selected household products owned by Indians and Spanish speakers.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Spis ludności Meksyku z 2005 roku wyróżnia 70 języków, jakimi posługują się jego mieszkańcy. W tym kraju przynależność etniczna jest określana za pomocą używanego języka. Grupa ludności tubylczej w Meksyku (indigena) to ponad sześciomilionowa społeczność, stanowiąca 6,5% całej populacji kraju. Szczególnym przypadkiem zróżnicowania etniczno-językowego jest stan Distrito Federal – czyli stolica Ciudad de México. Jest on, wspólnie z sąsiednim stanem México, najbardziej zdywersyfikowany pod względem liczby używanych języków. W artykule zbadano przestrzenną dystrybucję grup etnicznych na terenie miasta, a także przedstawiono charakterystykę ich struktur społecznych. Zbadano również poziom życia Indian i ludności hiszpańskojęzycznej.
Procesy społeczno-ekonomiczne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
Autor: Piotr Raźniak
Strony: 63-81
Summary - read more..
The paper analyzes selected social and economic indicators that affect the development of the Krakow Metropolitan Area. The city of Krakow is becoming increasingly more linked to other cities around the world and may become Poland's second global city – after Warsaw. The city's global connections have made it a point of interest in global economic analyses, which makes it even more metropolitan in nature. Krakow's suburbs are expanding in most directions from the city proper. Residents leaving the city are moving not only to the first ring of townships around the city but also to the second ring. In addition to distance, easy road access plays a key role in the development of Krakow suburbs. Major arteries leading out of the city as well as motorway exits serve as hubs of suburban development. Finally, townships located in the distant corners of the Krakow Metropolitan Area are becoming increasingly more affluent and are starting to resemble townships directly adjacent to the city of Krakow.
Abstrakt - czytaj wiecej...
W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu koncepcji dotyczących określania liczby polskich ośrodków metropolitalnych oraz ich miejsca w hierarchiach opracowań światowych. Zbadano zależność pomiędzy dynamiką procesów migracyjnych (saldo migracji, napływ z miast, efektywność migracji) i dochodami własnymi i ogółem gmin. Przeanalizowano ich zmiany w czasie i przestrzeni. Wykazano, że silne procesy suburbanizacji zachodzą na całym badanym obszarze i nasilają się. W celu podsumowania procesów społeczno-gospodarczych wykonano typologię wykorzystującą współczynnik salda migracji ludności oraz dochody ogółem gmin badanego terenu. Jako podstawową jednostkę do analizy przepływów ludności zastosowano gminę w podziale na gminę miejską i wiejską.
Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce
Autor: Anna Runge
Strony: 83-101
Summary - read more..
Polish geographers have traditionally focused on research on large cities. However, in the 1990's, their interests became influenced by Poland's economic and political transformation. This process led to a break-down of past research methods and a renaissance of local studies, shifting from the macro-scale to that of small towns, while disregarding the meso-scale i.e. midsize towns. Such a lack of interest in midsize towns might result, on the one hand, from vague identification criteria used for this group of towns, and on the other hand, from the need to apply a wider methodological spectrum and a broader theoretical base for the research. The crucial problem is described by the following question: What role do midsize towns play in society and the economy? In other words, what is the relationship between towns in various size groups with their respective supply areas? Establishing the relationship between a town's population and its functional structure enabled to determine the functional characteristics of midsize towns. The effect of a town's surrounding area and its structural and functional background should also be considered. The paper analyzes these issues in light of municipal network models, dynamics of municipal systems, municipal development stages, and the theory of the economic base. Certain theories of regional development are also discussed.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Nieostrość kryteriów identyfikacji miast średnich jest jedną z przyczyn braku dostatecznego zainteresowania nimi badaczy, skoncentrowanych na miastach dużych i małych. Tymczasem istotne wydaje się pytanie, jaką rolę miasta średnie powinny spełniać, zarówno w systemie osadniczym, tj. względem miast z innych grup wielkościowych, jak i w danym regionie, poprzez swe powiązania z zapleczem. Ustalenie związku między wielkością zaludnienia miasta a jego strukturą funkcjonalną pozwoliłoby (przynajmniej w części) odpowiedzieć na te pytania. Należy też rozważyć wpływ struktury miejskiej sieci osadniczej oraz strukturalno- -funkcjonalnego kontekstu regionalnego na kształtowanie się miast średniej wielkości. Autorka próbuje ocenić przydatność niektórych koncepcji przemian społeczno-ekonomicznych miast i regionów do badania miast średnich.
Wpływ granic administracyjnych na dostępność usług na przykładzie szkolnictwa ponadpodstawowego Węgier
Autor: Szabó Gergő
Strony: 103-121
Summary - read more..
The structure of the service infrastructure in Hungary is changing due to the country's ongoing demographic shift. This affects commercial and social services alike. This paper presents a GIS-aided analysis of service availability via the estimation of shortest commuting times to three different kind of secondary level educational facilities. The official Hungarian database of the Information System of Public Education containing the addresses of institutions was utilized as a source of input data. Geocoding all the schools taken into account at the scale of this research does not require a high level of accuracy. It was sufficient to assign all the educational facilities to geographic centroids. Commuting time was estimated only for geographic locations where a given kind of school is not present. The paper provides a detailed description of the applied methodology. Regional government services, such as tax processing centres, are usually organized based on counties – units of public administration. The accessibility calculation vas performed for a second time, computing the shortest commuting time to the nearest school, without crossing county lines. Comparing the calculations, that the nearest service centres are located in the neighboring administrative unit. Differences in accessibility measurements are shown on maps (Fig. 2–6). Four study areas were selected in order to study local government service accessibility (Fig. 1). The main conclusion is that simply shifting county lines in order to improve access to key services such as public education is not a sufficient solution and a more complex analysis of each individual region is needed.
Abstrakt - czytaj wiecej...
W wyniku ciągle zachodzących zmian w strukturze demograficznej Węgier zmieniła się również struktura rynku usług. Wraz z przekształcaniem się usług komercyjnych pojawiła się konieczność przestrzennego dostosowania do nich usług społecznych. Proces ten został przedstawiony we wstępnej części artykułu na przykładzie systemu edukacji. Jako miarę dostępności a do jego oceny wykorzystano Systemy Informacji Geograficznej (GIS), z którymi autor zintegrował własną metodę obliczeniową. (W części metodologicznej artykułu szczegółowo opisał tę metodę). Badania wyjaśniają przestrzenne nierówności w dostępnie do usług edukacyjnych rozmieszczonych zgodnie z podziałem administracyjnym państwa.