Prace Geograficzne, z. 131

Redaktor: Trzepacz P., Ziaja W.
Rok wydania: 2012
Język publikacji: polski, angielski

ISSN 1644-3586

Cena egzemplarza: 15 (w tym 5% VAT)

Nakład wyczerpany.

Publikacje wysyłane są jedynie pod dokonaniu z góry wpłaty na konto:
PEKAO S.A. o/Kraków 34 1240 4722 1111 0000 4860 3050

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT prosimy o podanie odpowiednich danych (nazwę płatnika, adres oraz nr NIP) w polu "uwagi".

Tytuł: Zeszyt: Redaktorzy:
Rok: Język publikacji: Cena jednostkowa:
Imię: Nazwisko:
Email: Tel:
Ulica: Kod pocztowy:
Miasto: Kraj:
Liczba egzemplarzy: Do wartości egzemplarza doliczany jest koszt przesyłki - 7,5 PLN.

Przy zamówieniach powyżej 1 egzemplarza koszty przesyłki należy uzgodnić indywidualnie.

Uwagi:
Spis treści:
Pasażerski transport lotniczy Polski w dobie liberalizacji ( 2004 – 2012 )
Autor: Piotr Trzepacz, Jerzy Jemioło
Strony: 7 – 34
Summary - read more..
As a result of socio-economic changes in the early 1990s, the inhabitants of Poland gained the opportunity of unrestricted movement beyond the country's borders. However, only with the liberalization of air transportation, brought about by Poland's entry into the European Union, were Poles given a real option of using an airplane as a feasible means of travel. This was in large part attributed to the introduction of low-fare airlines, which utilize mainly regional airports. The large wave of migration stemming from the opening up of labor markets to the inhabitants of new E U member states served as an additional factor creating additional demand. Owing to the above, since 2004, passenger air transportation in Poland has reached new levels. In 2013 the number of passengers checked in at Polish airports should exceed 25 million. Although the global economic crisis has hampered all air transportation markets in Europe, Polish airports have exceptionally quickly returned to the path of dynamic growth. In the immediate future, the direction and dynamics of air transportation growth in Poland will be in large part bound to the fate of Poland's national air carrier – PL L LOT.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Przedstawiono główne kierunki przemian, jakie zaszły w pasażerskim transporcie lotniczym w Polsce w latach 2004–2012. Rozpatrywane są one zarówno z perspektywy samych zmian wielkości i kierunków ruchu pasażerskiego, jak i stanowiących ich wynik przekształceń krajowego systemu portów lotniczych. Najważniejszymi przyczynami dynamicznego rozwoju portów lotniczych są : przystąpienie przez Polskę do idei „ otwartego nieba " oraz procesy społeczno- ekonomiczne odpowiedzialne za wzrost mobilności lotniczej Polaków. Wśród nich szczególne miejsce zajmują procesy migracyjne w następstwie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Omówiono przemiany zachodzące zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Zauważono próby odbudowania sieci połączeń krajowych, w tym tych między portami regionalnymi. W zakresie międzynarodowej komunikacji lotniczej zwrócono uwagę na dominację kierunku zachodniego przy jednoczesnych próbach wprowadzenia połączeń z Europą Wschodnią i Azją do rozkładów lotów polskich portów.
Sto lat doświadczeń portów lotniczych w przestrzeni Europy
Autor: Piotr Trzepacz, Tomáš Boruta, Miroslav Marada, Rich Quodomine
Strony: 35–53
Summary - read more..
Air transportation infrastructure has been present in Europe for over 100 years. In that period of time, the location pattern of airports has changed. Initially, airports were established at central locations in urbanized areas. Later on, airports were being established closer to the city limits. With the growth of new suburbs, such locations became no less burdensome. Today, the building of new airports takes place at substantial distances from urbanized areas. This by no means implies that new airports are somehow disconnected from other types of services or residential areas. Airports are built in line with the concept proposed by J. D. Kasarda, whereby they serve as specialized units, with their unique morphological and functional aspects. In Europe, partly due to the limited availability of land, new airports usually replace old airports. The overall picture of the European continent's array of airports shows that they are concentrated in its western part. On the other hand, most new airports are found in Eastern and Southeastern Europe – which can be attributed to the region's effort to overcome its deficit of infrastructure.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Omówiono wybrane przestrzenne aspekty funkcjonowania infrastruktury punktowej transportu lotniczego w Europie w ciągu ostatniego stulecia. Podsumowano dotychczasowe trendy w zakresie położenia tych obiektów w stosunku do tkanki obsługiwanego miasta. Analizując wiek lokalizacji aktualnie funkcjonujących portów lotniczych w powiązaniu z ich odległością względem centrum miast oraz cechami otoczenia ( charakterem zabudowy ), wskazano trzy główne wzorce lokalizacyjne dla tego rodzaju infrastruktury. Zwrócono uwagę także na specjalne uwarunkowania lokalizacji lotnisk zakładanych podczas wojny. Szczegółowej analizie poddano lokalizację aktualnie działających międzynarodowych portów lotniczych, ich hierarchię, a także cechy obszarów ciążenia wraz z uwarunkowaniami. Ustalono, że miejsce w hierarchii portów lotniczych nie jest jednoznacznie zależne ani od wielkości, ani od zaludnienia obszaru ciążenia.
Dekoncentracja przestrzenna a zmiany zróżnicowania budżetów gmin w obszarach oddziaływania dużych miast w Polsce
Autor: Jan Smutek
Strony: 55–78
Summary - read more..
The article attempts to explore the relationship between the level of spatial deconcentration and the level of spatial inequality in the budgets of communes found within the boundaries of functional areas of large cities in Poland. The study was conducted for twelve major cities identified in The National Spatial Development Plan for 2030. Cities included in the survey are : Warsaw, Cracow, Tricity ( Gdańsk, Sopot, Gdynia ), Łódź, Wrocław, Poznań, Szczecin, Lublin, Rzeszów, Białystok, Bydgoszcz and Toruń. The study covers the period from 2001 to 2010. The analysis was conducted at the commune level and concerned different categories of commune revenues and expenditures. The level of spatial concentration was measured by using two indicators : standard distance and the Gini index calculated in relation to the area of communes. Spatial inequality was measured by the Gini index in relation to the number of inhabitants. A correlation has been identified for the following categories : current expenditures, expenditures on transportation and communication, health expenditures, personal income tax appropriated for communes, and various subsidies from the national budget. The research results confirm the influence of the spatial deconcentration of commune budgets at the level of spatial inequality. However, this is true only for selected budget categories, while no clear relationships were noted for other categories. The analysis of the above mentioned relationships shows significant differentiation in the types of impact of spatial deconcentration on the level of inequality between communes within functional areas.
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule podjęto próbę opisania zależności pomiędzy dekoncentracją przestrzenną a poziomem nierówności przestrzennych budżetów gmin w obrębie obszarów funkcjonalnych dużych miast w Polsce. Badanie dotyczyło 12 głównych ośrodków miejskich wskazanych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r. ( wyłączono Konurbację Górnośląską ). Analizowano okres 2001 – 2010. Analiza, przeprowadzona na poziomie gmin, dotyczyła dochodów i wydatków budżetów gmin. Poziom koncentracji przestrzennej mierzono za pomocą dwóch wskaźników : odległości standardowej oraz wskaźnika Giniego liczonego względem powierzchni gmin. Poziom nierówności przestrzennych mierzono za pomocą wskaźnika Giniego wyznaczonego względem liczby mieszkańców. Wykazano zależności w obrębie następujących kategorii : wydatki bieżące, wydatki na transport i łączność, wydatki na ochronę zdrowia, dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody gminy z tytułu dotacji z budżetu państwa. Uzyskane wyniki potwierdzają wpływ dekoncentracji przestrzennej na wyrównywanie się różnic pomiędzy gminami w tych kategoriach budżetu gmin. W pozostałych kategoriach zaobserwowano różne związki, które nie miały dominującego charakteru. Relacje te wskazują na duże zróżnicowanie ośrodków miejskich pod względem charakteru oddziaływania dekoncentracji przestrzennej na poziom zróżnicowania gmin.