Prace Geograficzne, z. 134

Redaktor: Pawlusiński R.
Rok wydania: 2013
Język publikacji: polski, angielski

ISSN 1644-3586

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Wszelkich informacji dotyczących zamówień udziela Sekretariat IGiGP UJ:
tel. +48/12/ 664-52-50
e-mail: sekretariat@geo.uj.edu.pl

Publikacje wysyłane są jedynie pod dokonaniu z góry wpłaty na konto:
PEKAO S.A. o/Kraków 34 1240 4722 1111 0000 4860 3050

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT prosimy o podanie odpowiednich danych (nazwę płatnika, adres oraz nr NIP) w polu "uwagi".

Tytuł: Zeszyt: Redaktorzy:
Rok: Język publikacji: Cena jednostkowa:
Imię: Nazwisko:
Email: Tel:
Ulica: Kod pocztowy:
Miasto: Kraj:
Liczba egzemplarzy: Do wartości egzemplarza doliczany jest koszt przesyłki - 7,5 PLN.

Przy zamówieniach powyżej 1 egzemplarza koszty przesyłki należy uzgodnić indywidualnie.

Uwagi:
Spis treści:
Problemowe i problematyczne ABC turystyki w Warszawie
Autor: Marta Derek, Katarzyna Duda-Gromada, Paulina Kosowska, Andrzej Kowalczyk, Mikołaj Madurowicz
Strony: 7-36
Summary - read more..
The article is a problem-oriented identification of some aspects of tourism in Warsaw, both typical (hotels, restaurants, markets, museums) and unusual (taxi drivers, the right side of the city, lights). However, the authors discuss only some issues related to tourism in Warsaw. In addition, the article tries to show that the capital of Poland – due to various aspects, but mainly because of its rich and dramatic history – is a city with a huge and diverse tourist potential. Despite the efforts of entities involved in the tourism sector, it is a collection of separate elements, rather than a unified whole.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Artykuł jest problemowym ujęciem wybranych aspektów turystyki w Warszawie – zarówno tych oczywistych ( np. hotele, gastronomia, muzea ), jak i nieoczywistych ( np. dorożkarz, prawa strona miasta, światło ). Moduły, uporządkowane w kolejności alfabetycznej, sygnalizują jedynie pewne zagadnienia związane z turystyką warszawską, która nadal ( mimo starań m.in. władz miasta, ekspertów, zarządzających sektorem turystycznym czy akademików) przypomina – w tym mieście Fryderyka Chopina – raczej zbiór osobnych jego scherz aniżeli spójny koncert symfoniczny. Stąd też różne paradygmaty stanowiące kanwę rozważań.
Przestrzenne zróżnicowanie cen usług noclegowych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
Autor: Maciej Adamiak, Tomasz Napierała
Strony: 37-50
Summary - read more..
The aim of this paper is to describe geographic differences in the prices of accommodation services offered in the Łódź Metropolitan Area. In this paper, the authors justify the need for their research on a metropolitan area scale, as opposed to research in which the study area is limited to the central city of a metropolis. The authors present a methodology for collecting empirical material and the area of research; however, the focus is only on the issue of the identification of the boundaries of the Łódź Metropolitan Area. Discussing the results of the study, the authors characterize in detail the location of accommodation facilities in the Łódź Metropolitan Area and identify geographic differences in the prices of accommodation services offered by the surveyed companies.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Celem artykułu jest charakterystyka przestrzennej zmienności cen usług oferowanych przez obiekty noclegowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. W swoim opracowaniu autorzy uzasadnili konieczność podejmowania badań w skali obszaru metropolitalnego w opozycji do prac, których zakres przestrzenny ograniczono do centralnego miasta metropolii. Autorzy zaprezentowali metodologię gromadzenia materiału empirycznego. Przedstawili obszar badań, skoncentrowali się jednakże wyłącznie na zagadnieniu delimitacji łódzkiej metropolii. Omawiając wyniki badania, autorzy szczegółowo scharakteryzowali lokalizację obiektów noclegowych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, zidentyfikowali prawidłowości przestrzennego zróżnicowania cen usług noclegowych oferowanych przez badane przedsiębiorstwa.
Internacjonalizacja zarządzania funkcją turystyczną w dużym mieście
Autor: Piotr Zmyślony
Strony: 51-67
Summary - read more..
Globalization has strengthened the competitive potential of cities in the tourist market. At the same time, it has forced adaptive and developmental changes within their tourist functions. Internationalization can be viewed as a passive processes of continual changes in tourist, recreational and cultural offerings and in the consumer behaviour of tourists as well as the residents of cities. In addition to the internationalization of tourist offerings and resources, partnership networks and marketing activities, the key challenge is the internationalization of management structures in the tourist industry based on the active involvement of entities responsible for developing tourism in a given city. Such active internationalization processes involve management functions, in which global processes are coupled with local conditions. The paper discusses the internationalization of tourism management in the city in four classic dimensions (functions): planning, organizing, leading and controling. The results of analyses of the internationalization of city tourism management in Poznań shows that the organizing and leading functions are the most difficult to internationalize. As a result, the internationalization process of the planning function is also disturbed and delayed.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Procesy globalizacyjne wzmacniają siłę konkurencyjną miast na światowym rynku turystycznym. Równolegle z tym procesem globalne otoczenie wymusza zmiany adaptacyjne oraz rozwojowe funkcji turystycznej miast. Internacjonalizacja może zachodzić w sposób bierny, w formie zmian w ofercie turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej miasta oraz zachowań nabywczych turystów i mieszkańców. Oprócz intensywnego umiędzynarodowienia walorów i oferty turystycznej, a także kontaktów partnerskich i działań marketingowych, największym wyzwaniem w tym zakresie jest internacjonalizacja struktur i procesów zarządzania turystyką, oparta na aktywnym zaangażowaniu podmiotów odpowiedzialnych za rozwój turystyki w mieście i dotycząca sfery zarządzania, w której globalne oddziaływania zderzają się w nich najsilniej z uwarunkowaniami lokalnymi. W artykule wskazano obszary i działania z zakresu internacjonalizacji zarządzania turystyką w mieście, dotyczące czterech funkcji : planowania,organizowania, przewodzenia i kontroli. N a przykładzie analizy zmian zachodzących w Poznaniu stwierdzono, że największe trudności występują w obszarach organizowania i przewodzenia. Problemy te są na tyle silne, że rzutują na skuteczność internacjonalizacji w sferze planowania.
Turystyka biznesowa w Krakowie na tle wybranych miast polskich
Autor: Krzysztof Borodako
Strony: 69-81
Summary - read more..
For many years, the government of the city Krakow has drawn a lot of attention to the development of business tourism in the city. An example of this is annual research on the convention industry in the city, promotional campaigns for the city of Krakow at key world business tourism trade fairs, and local initiatives transferring knowledge to industry. The convention infrastructure currently under construction in Krakow (four new buildings) as well as the large offering of conference rooms in existing hotels also encourage the use of its potential. The paper analyses the results of studies and data obtained from Poland's Central Statistical Office to describe the position of Krakow in the business tourism market – also called the convention industry. The city of Krakow is compared to Warsaw – the principal competitor in the country, and several leading Polish cities – Wrocław, Poznań and the Gdansk-Sopot-Gdynia urban area. The relationship between the number of conventions and the number of participants, as well as the numer of places in conference rooms was used in the analysis. The results indicate several weak features in the development of business tourism in Krakow and its potential against that of the competition.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Od kilku lat władze Krakowa poświęcają wiele uwagi rozwojowi turystyki biznesowej. Obrazem tego są coroczne badania stanu rozwoju przemysłu spotkań, kampanie promocyjne Krakowa na najważniejszych światowych targach turystyki biznesowej oraz inicjatywy lokalne związane z przekazywaniem wiedzy i doświadczeń przedstawicielom tej branży. Powstająca współcześnie w Krakowie nowa baza kongresowo-targowa ( cztery nowe obiekty ), jak również istniejąca bogata oferta sal konferencyjnych w hotelach stwarzają dogodne warunku do rozwoju turystyki biznesowej w mieście. W opracowaniu analizie poddano dostępne materiały źródłowe oraz dane statystyczne G U S w celu określenia pozycji Krakowa w ważnym segmencie tego rynku, tj. grupowej turystyce biznesowej ( określanej coraz częściej przemysłem spotkań ). Kraków porównano do Warszawy – głównego konkurenta w tej rywalizacji – oraz innych miast, m.in. Wrocławia, Poznania i Trójmiasta. W analizie przedstawiono relacje pomiędzy liczbą spotkań i liczbą uczestników, a takimi zmiennymi, jak: liczba szkół wyższych, wielkość bazy noclegowej czy liczba miejsc w salach konferencyjnych. Wyniki badań wskazały na słabe strony rozwoju turystyki biznesowej w tym mieście oraz istniejący potencjał Krakowa na tle konkurencji.
Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki – przykład gmin Beskidu Śląskiego
Autor: Mirosław Mika
Strony: 83-100
Summary - read more..
The purpose of this article is to describe the opinions and attitudes of the residents of selected municipalities in the Silesian Beskidy Mountains – Brenna, Istebna, Ustroń and Wisła – towards tourists, local tourism development and local goverment actions aimed to stimulate tourism, as well as to determine tourist pressure, as perceived by local communities. The results of survey conducted using a random group of n = 614 individuals indicate high social awareness of the problems usually associated with the development of tourism. The factors that determine the attitudes of local residents towards tourists were found to include the subjectively felt nuisance of tourism and awareness of the economic importance of income from tourism for the local community. The factor differentiating individual attitudes towards tourists and opinions on the commitment and actions taken by local authorities is the amount of financial benefits obtained by therespondents from tourism. A community' s perception of tourist pressure depends on local geographical conditions, degree of urbanization as well as the seasonal and geographic distribution of incoming tourists. Despite the significant impact of tourism on the local natural and social environment, the surveyed communities continue to desire more local tourism development.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Celem artykułu jest ukazanie opinii i postaw mieszkańców wybranych gmin turystycznych Beskidu Śląskiego – Brennej, Istebnej, Ustronia i Wisły – wobec turystów, lokalnego rozwoju turystyki oraz działań władz samorządowych ukierunkowanych na jego aktywizację, a także określenie odczuwalnej społecznie presji przyjazdowego ruchu turystycznego. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na losowo wybranej grupie n – 614 osób wskazują na wysoki stopień społecznej świadomości problemów związanych z rozwojem turystycznym gmin. C zynnikami istotnie warunkującymi stosunek mieszkańców do turystów są : subiektywnie odczuwalna uciążliwość ruchu turystycznego oraz świadomość ekonomicznego znaczenia dochodów z wydatków turystycznych dla społeczności lokalnej. Z kolei czynnikiem różnicującym indywidualne postawy wobec turystów oraz oceny i podejmowanych działań przez władze lokalne jest uzyskiwanie przez respondentów korzyści finansowych z wydatków turystycznych. N a społeczną odczuwalność presji turystycznej wpływają lokalne warunki przestrzeni geograficznej, stopień urbanizacji, a także sezonowość i rozkład przestrzenny przyjazdowego ruchu turystycznego. Pomimo znacznego wpływu ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze i społeczne badane społeczności wykazują wysoki stopień akceptacji dla intensyfikacji lokalnego rozwoju turystyki.
Zróżnicowanie poziomu rozwoju sektora kultury w miastach wojewódzkich w Polsce
Autor: Beata Namyślak
Strony: 101-120
Summary - read more..
The article consists of two parts. In the first part, the author focuses on definitions connected with the creative sector in the form of creative industries and cultural institutions. In addition, the basic characteristics of the development of creative industries in large cities in Central and Eastern Europe are presented. The goal of the empirical part is the calculation of a comprehensive index based on collected data and the preparation of a cultural attractiveness ranking of regional capital cities in Poland. The analysis includes 18 cities, as two regions – Kujawsko-Pomorskie and Lubuskie – each have two capital cities. The research uses Hellwig's taxonomic method.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter teoretyczny. Wyjaśniono w niej podstawowe pojęcia używane w opracowaniu, jak sektor kreatywny czy działalności twórcze. Następnie przedstawiono cechy związane z rozwojem kultury charakteryzujące współczesne miasta, ze szczególnym uwzględnieniem miast Europy Środkowo-Wschodniej. W części empirycznej celem analizy było sporządzenie rankingu miast na podstawie zestawu cech odnoszących się do poziomu rozwoju sektora kultury. Obliczenia przeprowadzono dla 18 miast wojewódzkich w Polsce ( w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego wzięto pod uwagę zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń, dla lubuskiego natomiast – Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski ). Wykorzystano w tym celu jedną z metod taksonomii numerycznej – metodę wzorca rozwoju Hellwiga.
Współczesne pojmowanie geografii ekonomicznej (Recenzja porównawcza wybranych podręczników)
Autor: Mariusz Chudak
Strony: 121-128