Prace Geograficzne, z. 140

Redaktor: Jolanta Święchowicz
Rok wydania: 2015
Język publikacji: polski, angielski

ISSN 1644-3586

Cena egzemplarza: 25 (w tym 5% VAT)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Wszelkich informacji dotyczących zamówień udziela Sekretariat IGiGP UJ:
tel. +48/12/ 664-52-50
e-mail: sekretariat@geo.uj.edu.pl

Publikacje wysyłane są jedynie pod dokonaniu z góry wpłaty na konto:
PEKAO S.A. o/Kraków 34 1240 4722 1111 0000 4860 3050

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT prosimy o podanie odpowiednich danych (nazwę płatnika, adres oraz nr NIP) w polu "uwagi".

Tytuł: Zeszyt: Redaktorzy:
Rok: Język publikacji: Cena jednostkowa:
Imię: Nazwisko:
Email: Tel:
Ulica: Kod pocztowy:
Miasto: Kraj:
Liczba egzemplarzy: Do wartości egzemplarza doliczany jest koszt przesyłki - 7,5 PLN.

Przy zamówieniach powyżej 1 egzemplarza koszty przesyłki należy uzgodnić indywidualnie.

Uwagi:
Spis treści:
Ocena jakości Informacji Geograficznej (Volunteered Geographic Information – VGI) na przykładzie monitoringu imisji odoru w Tarragonie i systemu ornitologicznego SABAP2
Autor: Kamil Jawgiel
Strony: 9-23
Summary - read more..
Since 2007 there has been a discussion on the quality of data gained from volunteering. The information, which is gained from the volunteers, is based on the search for new experience and is usually considered as inaccurate and incorrect. This is why the evaluation of the VGI system in various forms is introduced. In the criteria analysis of the quality of VGI the Myszczuk's (2012) dimensions of proper functioning of the VGI, the Haklay's (2010) VGI classification levels and the Cooper's et al. (2012) set of the VGI quality characteristics were used, which formed the basis of the information types development and a plane for the comparative analyzes. Because of their utilitarian meaning, their goal is to raise the standards of the provided information and improvement of the developed information systems quality. Analysis of the quality of volunteering geographic information (VGI) was carried out on the
Abstrakt - czytaj wiecej...
Od 2007 r. trwa dyskusja na temat jakości danych zyskanych z wolontariatu (VGI). Informacje, które uzyskuje się od ochotników, często wynikają z poszukiwania przez nich nowych doświadczeń i są zwykle uważane za niedokładne i błędne. W pracy przedstawiono wprowadzane w różnych postaciach oceny VGI. W analizie kryteriów jakości VGI wykorzystano podstawowe wymiary sprawnie funkcjonującego systemu VGI wyróżnione przez Myszczuka ( 2012 ), klasyfikację poziomów zaangażowania wolontariatu VGI Haklaya (2010) oraz zestaw cech opisujących VGI według Coopera i in. (2011). Stwierdzono, że atrybuty te stanowiły podstawę rozwoju typów informacji i płaszczyznę dla analiz porównawczych. Ze względu na utylitarność tej klasyfikacji celem opracowania jest określenie standardów dostarczanej informacji, co może posłużyć poprawie jakości rozwiniętych już systemów VGI. Analizę jakości Informacji Geograficznej (VGI )przeprowadzono na przykładzie monitoringu imisji odoru w Tarragonie i systemu ornitologicznych SABAP2.
Powiązania miast województwa łódzkiego w systemie kolejowego transportu zbiorowego w świetle potencjału komunikacyjnego
Autor: Szymon Wiśniewski
Strony: 25-38
Summary - read more..
The paper presents a topological characteristics of the network passenger train connections in the province of Łódź. The effectiveness of all connections between 24 cities in the region included in the network of scheduled connections was assessed based on their frequency and duration time expressed in physical, time and economic units. In addition, the communication was defined by its potential, strength and direction of its influence for each of the examined cities in the rail system. It was found that the accessibility of the towns, on the assumption of train journey, is determined first of all by the direction of the railway. The railway pattern in the Łódź province provides access to 24 out of 44 towns. The level of transport connections between the towns in region resulting from the operation of collective transport by rail is clearly conditioned by the number of potential users. This relationship is not as clear as in the public road transport. On the other hand, the location of a city in the urban network and within the region is a secondary factor.
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule przedstawiono topologiczną charakterystykę sieci połączeń pociągami pasażerskimi w województwie łódzkim. Efektywność wszystkich relacji pomiędzy 24 miastami regionu objętymi siecią regularnych połączeń oceniono na podstawie ich częstotliwości oraz długości ujętych w jednostkach fizycznych rzeczywistych, czasowych oraz ekonomicznych. Dodatkowo został określony potencjał komunikacyjny oraz siła i kierunek jego oddziaływania dla każdego z poddanych analizie miast w oparciu o system połączeń kolejowych. Stwierdzono, że dostępność miast przy założeniu podróży pociągiem jest uwarunkowana w pierwszej kolejności przebiegiem linii kolejowych. Ich układ w województwie łódzkim zapewnia dojazd do 24 z 44 wszystkich ośrodków. Poziom skomunikowania miast województwa wynikający z funkcjonowania zbiorowego transportu kolejowego jest wyraźnie uwarunkowany liczbą potencjalnych użytkowników. Nie jest to zależność tak wyraźna jak na przykład w przypadku komunikacji samochodowej. Lokalizacja ośrodka w sieci osadniczej i regionie jest natomiast czynnikiem wtórnym.
Jakość przestrzeni miejskiej wokół wybranych obiektów związanych z komunikacją w Łodzi i Warszawie
Autor: Piotr Kosmowski
Strony: 39-55
Summary - read more..
Urban space in Poland has undergone not only positive transformations. The objective of the research is to determine the influence of selected communication objects on the formation of the quality of urban space on the examples from two cities: Łódź and Warszawa. The investigation included a range of methods: analysis of city plans and maps, photos and local observation. It was determined that cities in Poland, being a stage for many actors who desire to attract many users, undergo many transformations of urban space. A few examples related to communication were given, contributing towards the formation of urban terrain friendly to its users and those which are hostile to the inhabitants and other users of cities (e.g. residents, tourists).
Abstrakt - czytaj wiecej...
Przestrzeń miejska w Polsce ulega zmianom, przy czym nie wszystkie z nich są pozytywne. Celem pracy jest poznanie wpływu wybranych obiektów komunikacyjnych na kształtowanie jakości przestrzeni miejskiej na przykładzie miast Łodzi i Warszawy. Zastosowano metody kameralne i terenowe (analizy planów miast, map, zdjęć oraz obserwacji terenowych). Stwierdzono, że w wybranych miastach, będących polem gry wielu aktorów, w celu pozyskania jak największej liczby użytkowników zachodzą liczne przeobrażenia w przestrzeni miejskiej. Wskazano kilka przykładów obiektów komunikacyjnych, które przyczyniają się do ukształtowania przestrzeni miejskiej przyjaznej dla jej użytkowników (mieszkańców, turystów) oraz takich, które nie spełniają tej funkcji.
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w wybranych miastach województwa łódzkiego
Autor: Marta Borowska-Stefańska
Strony: 57-77
Summary - read more..
The main objective of this paper is the evaluation of land use in the areas exposed to flooding in respect of the potential loss of property in three towns – Tomaszów Mazowiecki, Kutno and Łowicz. Spatial development was investigated by the analysis of land use, using Topographic Data Base and field research areas within i.e. the 100-year flood zones. Land use was presented using GIS methods. In the Łowicz area the valley bottom of the Bzurariver is very wide, especially in its western and eastern parts, which are built-up (the central section of the river within the town administrative boundaries was embanked). Tomaszów Mazowiecki is a town where smaller tributaries flow into the Pilica river, which is why the valley bottom reaches a considerable size, thus fostering residential development. Tributaries, especially the Czarna, Piasecznica (in Tomaszów Mazowiecki) and Ochnia rivers (in Kutno), create a sense of security among the users of these areas. This leads to intensification of land development in these areas and an increase in potential adverse consequences in the event of flooding. The analysis of flood risk levels is of a great importance and it enables authorities to conduct a suitable anti-flood protection policy.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Celem artykułu jest ocena aktualnego stanu zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami ze względu na potencjalne straty materialne, na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego, Łowicza i Kutna. Zagospodarowanie badano przez analizę użytkowania ziemi z wykorzystaniem Topograficznej Bazy Danych oraz inwentaryzacji terenowej, w granicach zasięgu tzw. wody 100-letniej. Następnie za pomocą metod GiS przedstawiono zarówno zagospodarowanie, jak i jego ocenę. Stwierdzono, że na obszarze Łowicza dno doliny Bzury jest bardzo szerokie, w szczególności w zachodniej i wschodniej części, tam też lokalizowana jest zabudowa. W Tomaszowie Mazowieckim równina zalewowa również jest szeroka, zwłaszcza w miejscach, gdzie dopływy uchodzą do Pilicy. Występowanie małych dopływów, w szczególności Czarnej, Piasecznicy (w Tomaszowie Mazowieckim) oraz Ochni (w Kutnie) stwarza wśród użytkowników tych obszarów poczucie bezpieczeństwa i skutkuje zagospodarowaniem terenów zagrożonych powodziami. Analiza poziomu ryzyka powodziowego jest niezwykle potrzebna i umożliwia prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
Właściwości fizyczno-chemiczne i jakość wód podziemnych w rejonie Skawiny
Autor: Marek Górnik, Anna Szczerbińska
Strony: 79-89
Summary - read more..
The paper presents the results of analyses of physicochemical properties of groundwater in the Skawina area. The concentration of ions was estimated by ion chromatography and the quality analysis conducted in accordance with appropriate law regulations. Water samples were collected in September 2011. Physicochemical properties were investigated in 21 wells and 9 springs. It was found out that these waters belong mainly to the four- and three-ion waters. The samples were characterized by a relatively high mineralization in most cases exceeding 500 mg·dm–3. In four water samples mineralization amounted to more than 1000 mg·dm–3. In addition, groundwater exhibited a relatively large variation in terms of physicochemical characteristics and, in most cases, a good quality.
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych w rejonie Skawiny. Stężenia jonów oznaczono metodą chromatografii jonowej, a ocenę jakości wód podziemnych wykonano na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Badania przeprowadzono we wrześniu 2011 r. W sumie pobrano 30 prób wody, w tym 9 prób pochodziło ze źródeł, pozostałe natomiast ze studni gospodarskich. Stwierdzono, że wśród badanych wód przeważają wody cztero- i trzyjonowe. Badane wody charakteryzowały się znaczną mineralizacją w większości przypadków wynoszącą ponad 500 mg·dm-3. W czterech próbach mineralizacja była większa od 1000 mg·dm–3. Wody podziemne odznaczały się ponadto w większości przypadków dobrą jakością oraz znacznym zróżnicowaniem fizyczno-chemicznym.
Właściwości fizyczno-chemiczne i jakość wód podziemnych w rejonie Skawiny
Autorzy:
Strony: 79-89
Summary - read more..
The paper presents the results of analyses of physicochemical properties of groundwater in the Skawina area. The concentration of ions was estimated by ion chromatography and the quality analysis conducted in accordance with appropriate law regulations. Water samples were collected in September 2011. Physicochemical properties were investigated in 21 wells and 9 springs. It was found out that these waters belong mainly to the four- and three-ion waters. The samples were characterized by a relatively high mineralization in most cases exceeding 500 mg·dm–3. In four water samples mineralization amounted to more than 1000 mg·dm–3. In addition, groundwater exhibited a relatively large variation in terms of physicochemical characteristics and, in most cases, a good quality.
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych w rejonie Skawiny. Stężenia jonów oznaczono metodą chromatografii jonowej, a ocenę jakości wód podziemnych wykonano na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Badania przeprowadzono we wrześniu 2011 r. W sumie pobrano 30 prób wody, w tym 9 prób pochodziło ze źródeł, pozostałe natomiast ze studni gospodarskich. Stwierdzono, że wśród badanych wód przeważają wody cztero- i trzyjonowe. Badane wody charakteryzowały się znaczną mineralizacją w większości przypadków wynoszącą ponad 500 mg·dm-3. W czterech próbach mineralizacja była większa od 1000 mg·dm–3. Wody podziemne odznaczały się ponadto w większości przypadków dobrą jakością oraz znacznym zróżnicowaniem fizyczno-chemicznym.
Właściwości fizyczno-chemiczne i jakość wód podziemnych w rejonie Skawiny
Autorzy:
Strony: 79-89
Summary - read more..
The paper presents the results of analyses of physicochemical properties of groundwater in the Skawina area. The concentration of ions was estimated by ion chromatography and the quality analysis conducted in accordance with appropriate law regulations. Water samples were collected in September 2011. Physicochemical properties were investigated in 21 wells and 9 springs. It was found out that these waters belong mainly to the four- and three-ion waters. The samples were characterized by a relatively high mineralization in most cases exceeding 500 mg·dm–3. In four water samples mineralization amounted to more than 1000 mg·dm–3. In addition, groundwater exhibited a relatively large variation in terms of physicochemical characteristics and, in most cases, a good quality.
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych w rejonie Skawiny. Stężenia jonów oznaczono metodą chromatografii jonowej, a ocenę jakości wód podziemnych wykonano na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Badania przeprowadzono we wrześniu 2011 r. W sumie pobrano 30 prób wody, w tym 9 prób pochodziło ze źródeł, pozostałe natomiast ze studni gospodarskich. Stwierdzono, że wśród badanych wód przeważają wody cztero- i trzyjonowe. Badane wody charakteryzowały się znaczną mineralizacją w większości przypadków wynoszącą ponad 500 mg·dm-3. W czterech próbach mineralizacja była większa od 1000 mg·dm–3. Wody podziemne odznaczały się ponadto w większości przypadków dobrą jakością oraz znacznym zróżnicowaniem fizyczno-chemicznym.