Prace Geograficzne, z. 144

Redaktor: Jolanta Święchowicz, Mirosław Mika
Rok wydania: 2016
Język publikacji: polski, angielski

ISSN 1644-3586

Cena egzemplarza: 20 (w tym 5% VAT)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Wszelkich informacji dotyczących zamówień udziela Sekretariat IGiGP UJ:
tel. +48/12/ 664-52-50
e-mail: sekretariat@geo.uj.edu.pl

Publikacje wysyłane są jedynie pod dokonaniu z góry wpłaty na konto:
PEKAO S.A. o/Kraków 34 1240 4722 1111 0000 4860 3050

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT prosimy o podanie odpowiednich danych (nazwę płatnika, adres oraz nr NIP) w polu "uwagi".

Tytuł: Zeszyt: Redaktorzy:
Rok: Język publikacji: Cena jednostkowa:
Imię: Nazwisko:
Email: Tel:
Ulica: Kod pocztowy:
Miasto: Kraj:
Liczba egzemplarzy: Do wartości egzemplarza doliczany jest koszt przesyłki - 7,5 PLN.

Przy zamówieniach powyżej 1 egzemplarza koszty przesyłki należy uzgodnić indywidualnie.

Uwagi:
Spis treści:
ZMIANY I WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ SEZONOWOŚCI PRZEPŁYWU WYBRANYCH RZEK POLSKI
Autor: Paweł Jokiel, Beata Stanisławczyk
Strony: 9-33
Summary - read more..
The aim of the paper is to carry out a multi-faceted analysis of the changes and the multiannual variability of the seasonal structure of river runoff in Poland. The research study is focused on river catchments situated in various regions of Poland. The seasonality index (Markham 1970) is employed to provide an assessment of river discharge seasonality for a multi-year period using data obtained from 40 water gauges. The collected data include the daily discharge of the analyzed rivers in the period 1951–2010. Average seasonality indices of the discharge of the investigated rivers were computed. On the basis of average seasonality indices (8%–37%) and their variability levels in the studied multiannual period, it is possible to compute small differences in the magnitude and dynamics of the changes in the seasonal structure of river runoff and precipitation in the studied multiannual period (Kożuchowski, Wibig 1988) and the total outflow from river catchments in the central Poland (Bartnik, Jokiel 2001), respectively. At the same time, the seasonal structure of river runoff, it is conjectured, continually constitutes a stable part of the river regime in Poland over the years as well as across geographic space. However, statistically significant trends (α=0.05) for the obtained seasonality indices of river discharge in the multiannual period was identified only for seven rivers. On the one hand, the data indicate that the smallest easonality of river discharge is a characteristic of lake district rivers in northern Poland. On the other hand, by contrast, the best seasonal structure of river runoff is typical of Carpathian rivers distinguished by a pluvial-nival river regime as well as a nival-pluvial river regime, respectively. At the same time, the data suggest that lowland rivers characterized by a nival well-developed river regime also feature a better seasonal structure of river runoff. Correlation coefficients (r) between the seasonality indices of river discharge of the studied rivers and the seasonality indices of river discharge of other rivers account for the fact that the seasonal structure of river runoff has changed almost simultaneously with rivers, which are situated close to one another. At the same time, the seasonal structure of river runoff has changed similarly to that of rivers, which drain the same regions of Poland.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Celem opracowania jest wielopłaszczyznowa analiza zmian oraz wieloletniej zmienności sezonowej struktury odpływu rzecznego w zlewniach położonych w różnych regionach Polski. Oceny stopnia sezonowości przepływu poszczególnych rzek w wieloleciu dokonano na podstawie indeksu sezonowości zaproponowanego przez Markhama (1970). Materiał hydrometryczny stanowiły szeregi przepływów dobowych z 40 przekrojów wodowskazowych z wielolecia 1951–2010. Obliczone średnie indeksy sezonowości przepływów badanych rzek zawierające się w przedziale 8%–37% oraz zakres ich zmienności w wieloleciu, świadczą o podobieństwie skali i dynamiki zmian sezonowych przepływów do zmian zaobserwowanych w obrębie wieloletnich sum opadów atmosferycznych (Kożuchowski, Wibig 1988) oraz odpływów całkowitych ze zlewni z obszaru środkowej Polski (Bartnik, Jokiel 2001). Jednocześnie, jak się wydaje, sezonowa struktura odpływu rzecznego jest nadal w Polsce dość stabilnym w czasie i przestrzeni elementem ustroju rzecznego. Statystycznie istotne trendy (α=0,05) w wieloletnich szeregach indeksów sezonowości zaobserwowano jedynie w siedmiu rzekach. Najmniejszą sezonowością przepływu charakteryzują się rzeki pojezierne i przymorskie. Najsilniej zarysowaną sezonową strukturę odpływu mają zaś rzeki karpackie o ustroju pluwialno-niwalnym oraz niwalno-pluwialnym, a także rzeki nizinne o ustroju niwalnym silnie wykształconym. Współczynniki korelacji wzajemnej obliczone dla szeregów czasowych rocznych indeksów sezonowości poszczególnych rzek dowodzą, że sezonowa struktura odpływu zmienia się w wieloleciu niemal synchronicznie w rzekach sąsiednich, a podobnie w rzekach odwadniających te same regiony.
THE GEOECOSYSTEM AND ITS APPLICATION IN RESEARCH ON THE PRESENT-DAY MORPHOGENETIC SYSTEM IN THE TEMPERATE CLIMATE ZONE
Autor: Andrzej Kostrzewski
Strony: 35-47
Summary - read more..
The organisation and performance of research on geomorphological processes should be based on the methodological and methodical grounds of the empirical sciences. A well-organised observation in the form of geomorphological monitoring forms the grounds for the collection of observational data. Actually, it is not an option to consider the geoecological approach in the study of present-day geomorphological processes. This is a methodological must. Adopting a certain concept of the geoecosystem seems to be a good option in research on present-day geomorphological processes (Kostrzewski 993). A geoecosystem is a unit of geographic space with varying size and structure. This geomorphological monitoring stands for the organisation and conduct of research on geomorphological processes (considered to be dominant) and relevant conditions (weather-related, hydrological) based on a standardised measurement system in order to obtain reliable data aimed to assess current research studies and plan future studies. Currently in Poland, geomorphological monitoring is conducted at scientific research sites; for example, at selected high schools and as part of the Integrated Environmental Monitoring Network in Poland, which is a subsystem of Poland's National Environmental Monitoring Network. The data obtained from geomorphological monitoring sites, verified on the grounds of accepted statistical tests, forms the basis for the analysis and assessment of a given geoecosystem and its operation, taking into account observed climate changes and increasing human impact.
SPATIAL VARIABILITY OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF RIVER WATER IN THE UPPER PARSĘTA CATCHMENT DURING RISING SPRING FLOWS
Autor: Andrzej Kostrzewski, Anna Dmowska, Alfred Stach, Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński
Strony: 49-67
Summary - read more..
The paper discusses the spatial variability of the physical nd chemical properties of river water in the upper Parsęta catchment (West Pomerania, Poland) during rising spring flows. Making use of data generated by 6 hydrochemical surveys, the studied waters were classified based on so-called fuzzy clustering methodology and attempts were made to interpret their spatial distribution. The obtained results show that during spring rising flows meteorological and hydrological conditions present in the period prior to sampling have a major impact on the water chemistry of the upper Parsęta catchment. These prior conditions significantly weaken the spatial variability of lithological and hydrogeological characteristics which is clearly perceptible in the case of low outflows.
ANTROPOGENICZNE FORMY RZEŹBY NA TERENIE MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO (KARPATY ZEWNĘTRZNE FLISZOWE, BESKID NISKI)
Autor: Michał Zatorski, Paweł Franczak
Strony: 69-89
Summary - read more..
Anthropogenic landforms are an important part of the landscape of Magura National Park. Human impact in this region for centuries has led to significant transformations of the local landscape and the local water cycle. The Lemko population, who had lived in the Beskid Niski Mountains until 1945 practiced animal husbandry, agriculture, forestry, rock material processing (stonemasonry), and extracted so-called wood oil. A rapid increase in population density led to intensive residential construction in the 19th and 20th centuries and increased human impact in the area. After the end of the Second World War in 1945, most Beskid Niski residents were moved to other parts of the country by the new communist government of Poland. Changes in land use then ensued. Mountain slopes that were previously used for agriculture as pastures and farmland were subjected to afforestation or gradually subjected to secondary plant succession. Despite a presently low population density and dispersed built-up sites in Magura National Park, anthropogenic forms are still very distinct as a result of several centuries of human activity across these lands. Due to their initial purpose, anthropogenic landforms can be distinguished as old residential and farm buildings (mainly stone foundation), remnants of agro-forestry industries, rock material extraction sites, religious sites, and military sites from the first and second world wars. These serve as the ackground for the effects of economic activity undertaken in this area after the Second World War. The most valuable and interesting anthropogenic landforms and areas were nventoried in this study. Especially important in this regard are concentrations of agricultural terraces in Nieznajowa, Ciechania, Żydowskie, and Rozstajne. In the course of field research, evident effects of re-naturalization were observed, and consequently also the disappearance of many anthropogenic landforms in the study area. A full inventory of these sites could leads to the protection of selected sites associated with anthropogenic geodiversity.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Antropogeniczne formy rzeźby stanowią ważny element krajobrazu Magurskiego Parku Narodowego. Gospodarka prowadzona na jego obszarze przez wieki doprowadziła do znacznych przekształceń rzeźby i stosunków wodnych. Zamieszkujący go Łemkowie zajmowali się pasterstwem, gospodarką rolno-leśną, obróbką surowców skalnych czy pozyskiwaniem tzw. oleju drzewnego. Gwałtowny przyrost liczby ludności doprowadził do intensywnego zagęszczenia zabudowy na przełomie XIX i XX w. oraz zwiększenia antropopresji. Po zakończeniu II wojny światowej w latach 1946–1947 wysiedlono większość mieszkańców Beskidu Niskiego. Wówczas nastąpiła zmiana użytkowania gruntów. Stoki górskie, które do tej pory były wykorzystywane rolniczo jako pastwiska i pola uprawne, poddane zostały zalesieniu lub stopniowo podlegały wtórnej sukcesji roślinnej. Mimo obecnie małej gęstości zaludnienia i rozproszonej zabudowy Magurskiego Parku Narodowego formy antropogeniczne są nadal bardzo wyraźne. Ze względu na ich pierwotne przeznaczenie można wyróżnić formy związane z: dawną zabudową mieszkalną i gospodarczą, gospodarką rolno-leśną i eksploatacją surowców skalnych, kultem religijnym oraz działaniami militarnymi z okresu I i II wojny światowej. Lokalnie na ślady dawnej kultury materialnej nakładają się również efekty działalności gospodarczej, podjętej na tym obszarze po II wojnie światowej. Na podstawie badań zinwentaryzowano najciekawsze obiekty i formy świadczące o antropogenicznej georóżnorodności. Szczególnie istotne pod tym względem są tu zespoły teras rolnych w Nieznajowej, Ciechani, Żydowskiem i Rozstajnem. Wyraźne ślady dawnej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, w postaci m.in. podmurówek domów, piwnic oraz studzienek i ujęć wody, zachowały się w dawnym przysiółku Parszywskie w Hucie Polańskiej. Z kolei liczne ślady obiektów militarnych z okresu II wojny światowej znajdują się na stokach góry Baranie, Nad Tysowym, Wysokie oraz Dąb. Na obszarze Magurskiego Parku Narodowego liczną grupę stanowią również obiekty związane z kultem religijnym. Podczas badań zaobserwowano efekty ewidentnej renaturalizacji, a przez to również zanikania antropogenicznych form rzeźby. Dokładna ich inwentaryzacja skłania do zabezpieczenia wielu miejsc pod kątem zachowania wielowiekowej antropogenicznej georóżnorodności.
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POTENCJALNEJ DOSTĘPNOŚCI GŁÓWNYCH WĘZŁÓW SIECI DROGOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Autor: Szymon Wiśniewski
Strony: 91-104
Summary - read more..
This paper presents an analysis of spatial differentiation of access to the road network in the Łódź region in Poland. The basic research unit here is the municipality. The population of each of the municipalities studied was established based on Poland's Local Data Bank, run by the Central Statistical Office of Poland, for the end of 2014. The second part of the research consisted of road junctions and street intersections located in the study area. The study was conducted in two variants. Assuming the current layout of nodal transport network elements and future layout that will be produced via new investment, which is currently under GDDKiA development or at the planning stage. The entire research procedurę was divided into three main stages. The first two consisted of the use of a two-step method of analysis of market areas. The first part of the two-step method is based on the definitione of the impact of each node / intersection, assuming certain boundary values of automobile travel time. Each studied node / intersection was also assigned a weight corresponding to its importance in the regional road network. The second part of the study focused on municipalities and indicated the level of road access for each of them to the regional road network. The third and last stage of the study served to indicate, based on earlier results obtained, areas of the Lodz region that are moving distinctively upward or downward in terms of road accessibility. The significance of the spatial relationships within a certain radius was calculated using local spatial data on autocorrelation as proposed by Getis and Ord (1995). This paper presents an analysis of spatial differentiation of access to the road network in the Łódź region in Poland. The basic research unit here is the municipality. The population of each of the municipalities studied was established based on Poland's Local Data Bank, run by the Central Statistical Office of Poland, for the end of 2014. The second part of the research consisted of road junctions and street intersections located in the study area. The study was conducted in two variants. Assuming the current layout of nodal transport network elements and future layout that will be produced via new investment, which is currently under GDDKiA development or at the planning stage. The entire research procedurę was divided into three main stages. The first two consisted of the use of a two-step method of analysis of market areas. The first part of the two-step method is based on the definitione of the impact of each node / intersection, assuming certain boundary values of automobile travel time. Each studied node / intersection was also assigned a weight corresponding to its importance in the regional road network. The second part of the study focused on municipalities and indicated the level of road access for each of them to the regional road network. The third and last stage of the study served to indicate, based on earlier results obtained, areas of the Lodz region that are moving distinctively upward or downward in terms of road accessibility. The significance of the spatial relationships within a certain radius was calculated using local spatial data on autocorrelation as proposed by Getis and Ord (1995).
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule przedstawiono analizę przestrzennego zróżnicowania dostępności do sieci drogowej województwa łódzkiego. Polem podstawowym badania była gmina. Dla każdej z gmin ustalono liczbę jej mieszkańców zgodnie z Bankiem Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2014 r. Drugim elementem prowadzonego badania były węzły drogowe i skrzyżowania dróg rozmieszczone we wcześniej wskazanym zakresie przestrzennym analizy. Badanie przeprowadzono w dwóch wariantach – przyjmując obecny układ węzłowych elementów sieci transportowych oraz układ, jaki przyniosą inwestycje, które dziś, zgodnie z planami GDDKiA, są w fazie realizacji lub planowania. Całość postępowania badawczego podzielono na trzy główne etapy. Pierwsze dwa z nich wynikają z zastosowania dwuetapowej metody analizy obszarów rynkowych. Pierwsza część z dwuetapowej metody opiera się na określeniu obszaru oddziaływania każdego węzła/skrzyżowania, przyjmując graniczną wartość czasu dojazdu. Każdemu węzłowi/skrzyżowaniu przypisano wagę odpowiadającą ich znaczeniu w regionalnej sieci drogowej. Druga część postępowania skupia się zaś na gminach i wskazuje poziom dostępności każdej z nich do regionalnej sieci drogowej. Trzeci, ostatni, etap badania to wskazanie, na podstawie wcześniej uzyskanych wyników, obszarów województwa łódzkiego wyróżniających się in plus lub in minus pod względem dostępności. Istotność zależności przestrzennych zmiennej w obrębie określonego promienia wykonano, stosując miarę lokalnej autokorelacji przestrzennej zaproponowanej przez Getisa i Orda (1995). Stwierdzono wyraźne zróżnicowanie poziomu dostępności mieszkańców poszczególnych gmin do punktowych elementów drogowej sieci transportowej. Pomimo realizowanych i planowanych inwestycji w tym zakresie uwidaczniają się obszary szczególnego zapóźnienia w odniesieniu do dostępności do sieci drogowej. Jednocześnie należy zwrócić dużą uwagę na potencjał czterech obszarów województwa. Ponadprzeciętny poziom dostępności gmin wchodzących w ich skład może stanowić o przewadze konkurencyjnej jako potencjalnych miejsc działalności inwestycyjnej.
Koncepcja zrównoważonego transportu. Przypadek komunikacji tramwajowej w wybranych miastach Europy Środkowej i Zachodniej
Autor: Jakub Taczanowski
Strony: 105-125
Summary - read more..
The purpose of the paper is to attempt to show that tram transportation fulfills the postulates of sustainable transportation to a greater extent than other means of municipal transportation. Its potential is connected with its small impact on the natural environment, high accessibility also for passengers with limited mobility and – last but not least – the opportunity to create urban space. The paper analyzes tram investments completed after the year 2000 in two cities that already had this means of municipal transportation – the Polish city of Kraków and the Austrian city of Linz – as well as two tram networks constructed from scratch, located in the Italian city of Florence and the French city of Nice. The first two cities have built several new tram lines, mainly connecting housing estates with city centers. In both cases, tunnel sections under a main railway station had to be opened. The latter two cities, by contrast, are examples of a return of trams to the streets from which they were removed in the 1950s. These major investments show that the advantages of trams – especially in the context of their considerably smaller negative environmental impact and overall greater effectiveness compared with buses – are quite well known today to decision makers in different parts of Europe. However, knowledge on the opportunities that trams provide in order to help create urban space seems to be less widespread. What is more, the potential of trams to help create a sustainable municipal transportation system is not fully realized either. This fact applies in particular to Kraków where investment in the tram system is realized together with a large scale extension of the city's road network. However, even the new tram systems of Florence and Nice do not seem to utilize all the opportunities that municipal tram transportation yields to help create a really sustainable transportation system in a so-called sustainable city.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Celem artykułu jest próba udowodnienia tezy, że komunikacja tramwajowa w porównaniu z innymi środkami transportu miejskiego w bardzo wysokim, a w pewnych warunkach być może największym, stopniu realizuje założenia zrównoważonego transportu w obszarach zurbanizowanych. Jej bardzo wysokie potencjalne możliwości w tym zakresie wiążą się przede wszystkim z niewielkim negatywnym oddziaływaniem na środowisko, wysoką dostępnością przestrzenną przystanków również dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się, a także istotną możliwością kształtowania przestrzeni miejskiej. W opracowaniu poddano analizie inwestycje tramwajowe zrealizowane od 2000 r. w miastach posiadających wcześniej tego typu komunikację – Krakowie i Linzu, oraz dwie zbudowane od podstaw sieci – we Florencji i Nicei. Potencjał tramwaju w kształtowaniu zrównoważonego transportu nie jest jeszcze w pełni wykorzystany, szczególnie w Krakowie, gdzie inwestycje w komunikację szynową realizowane są razem ze znaczącą rozbudową równoległej infrastruktury drogowej. Nawet jednak miasta mające możliwość kształtowania od podstaw nowoczesnej komunikacji tramwajowej w świetle paradygmatu zrównoważonego transportu (Florencja, Nicea) często nie wykorzystują wszystkich istniejących w tym zakresie możliwości.
Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju
Autor: Anna Łobodzińska
Strony: 127-142
Summary - read more..
Demographic ageing has become a global issue. In 2011 people aged 60 and over accounted for 11% of the world population. Moreover, it is estimated that by 2050 older persons will make up one fifth of the global population. However, until recently, the ageing of the population was perceived mainly as a problem of the most developed countries. Today, a large share of the elderly population lives in the countries of the Global South. What is more, the pace of ageing in this part of the world is supposed to be higher than elsewhere. The increasing share of the elderly in the global population creates a number of challenges, which are even more important considering the fact, that older people are both beneficiaries of, and contributors to, sustainable development. The consequences of demographic ageing are still perceived mainly as a threat to the development of countries and economies. However, it is being increasingly emphasized that the elderly should be treated as a resource rather than a burden. In addition, proper policy is more often being perceived as an opportunity to convert the barriers posed by the ageing of the population into opportunities for further development. On the other hand, countries of the Global South, where demographic ageing is a relatively recent issue, which remains largely unrecognized, but is a rapidly growing problem, are facing the problem of demographic changes outpacing local economic growth.
Abstrakt - czytaj wiecej...
Demograficzne starzenie się społeczeństwa to problem o wymiarze globalnym. W 2011 r. 11% światowej populacji stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej, do 2050 r. co piąty mieszkaniec Ziemi znajdzie się w tej grupie. Jeszcze do niedawna starzenie się populacji utożsamiane było wyłącznie z krajami wysoko rozwiniętymi. Obecnie znaczna część populacji osób starszych żyje w krajach Globalnego Południa. Co więcej, tempo demograficznego starzenia w tej części świata jest i będzie szybsze niż w krajach wysoko rozwiniętych. Coraz większy udział osób starszych w globalnej populacji niesie z sobą szereg wyzwań, tym istotniejszych, że osoby te są uczestnikami i „współtwórcami" zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje demograficznego starzenia nadal postrzegane są przeważnie jako zagrożenie dla rozwoju państw i gospodarek. Coraz częściej podkreśla się jednak rolę osób starszych jako zasobu, a nie obciążenia, oraz polityk, które są szansą na przekształcenie barier związanych ze starzeniem się ludności w możliwości dalszego rozwoju. Kraje Globalnego Południa, w których starzenie się populacji jest zjawiskiem nowym, nierozpoznanym, a jednocześnie zachodzącym gwałtownie, stają w obliczu sytuacji, w której przemiany demograficzne wyprzedziły wzrost gospodarczy.
DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU ORAZ WŁADZ REGIONALNYCH JAKO DETERMINANTY ROZWOJU REGIONALNEGO REGIONU NAWARRY
Autor: Paweł Krzemień
Strony: 143-161
Summary - read more..
The article describes the specifics of the socio-economic autonomous region of Navarre (Spain), and characterizes functioning of business environment institutions that influence region's development. Location of the region and its rich history affects modern high economic position of the region against the background of the country. The article presents existing model of interaction between various regional institutions and presents implemented plans to modernize the regional economy. It was found that cooperation of business sector, academic and business institutions, together with local authorities may be a determinant which stimulates regional development. The article refers to particular activities of the regional administration resulting from the implementation of technological plans and development strategy until 2030. There are also references to economic sectors considered fundamental for the region as well as there is a presentation of the region's contemporary position against Spain using a few selected economic indicators.
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule omówiono specyfikę społeczno-gospodarczą regionu autonomicznego Nawarry (Hiszpania) oraz scharakteryzowano sposób funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu oddziałujących na jego rozwój. Położenie regionu oraz bogata przeszłość wpływają na wysoką pozycję gospodarczą regionu na tle kraju. W artykule zaprezentowano funkcjonujący w regionie Nawarry model współdziałania różnych instytucji regionalnych oraz przedstawiono wdrażane plany unowocześnienia gospodarki regionalnej. Stwierdzono, że współpracę pomiędzy sektorem gospodarczym, naukowym a instytucjami otoczenia biznesu i władzami lokalnymi można uważać za determinantę rozwoju regionalnego. W artykule odniesiono się do konkretnych działań administracji regionalnej wynikających z wdrażania planów technologicznych oraz strategii rozwoju do roku 2030. Odniesiono się również do branż gospodarki uznanych za kluczowe w regionie oraz ukazano pozycję regionu na tle Hiszpanii z wykorzystaniem wybranych wskaźników ekonomicznych.
DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU ORAZ WŁADZ REGIONALNYCH JAKO DETERMINANTY ROZWOJU REGIONALNEGO REGIONU NAWARRY
Autorzy:
Strony: 143-161
Summary - read more..
The article describes the specifics of the socio-economic autonomous region of Navarre (Spain), and characterizes functioning of business environment institutions that influence region's development. Location of the region and its rich history affects modern high economic position of the region against the background of the country. The article presents existing model of interaction between various regional institutions and presents implemented plans to modernize the regional economy. It was found that cooperation of business sector, academic and business institutions, together with local authorities may be a determinant which stimulates regional development. The article refers to particular activities of the regional administration resulting from the implementation of technological plans and development strategy until 2030. There are also references to economic sectors considered fundamental for the region as well as there is a presentation of the region's contemporary position against Spain using a few selected economic indicators.
Abstrakt - czytaj wiecej...
W artykule omówiono specyfikę społeczno-gospodarczą regionu autonomicznego Nawarry (Hiszpania) oraz scharakteryzowano sposób funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu oddziałujących na jego rozwój. Położenie regionu oraz bogata przeszłość wpływają na wysoką pozycję gospodarczą regionu na tle kraju. W artykule zaprezentowano funkcjonujący w regionie Nawarry model współdziałania różnych instytucji regionalnych oraz przedstawiono wdrażane plany unowocześnienia gospodarki regionalnej. Stwierdzono, że współpracę pomiędzy sektorem gospodarczym, naukowym a instytucjami otoczenia biznesu i władzami lokalnymi można uważać za determinantę rozwoju regionalnego. W artykule odniesiono się do konkretnych działań administracji regionalnej wynikających z wdrażania planów technologicznych oraz strategii rozwoju do roku 2030. Odniesiono się również do branż gospodarki uznanych za kluczowe w regionie oraz ukazano pozycję regionu na tle Hiszpanii z wykorzystaniem wybranych wskaźników ekonomicznych.